Wybierz język:
Dettol Pakiet Powitalny
Dettol Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Original 36 szt
Dettol Żel Antybakteryjny do rąk 50 ml

Pakiet Powitalny

Normalna cena 234,80 zł * 189,99 zł

DLACZEGO CI SIĘ SPODOBA

Goście zawsze doceniają drobne gratisy. Nie kosztują wiele, ale skutecznie wpływają na to, jak gość zapamięta swój wypoczynek – warto wiedzieć, jeżeli chcesz zapewnić higieniczny pobyt.

Pakiet powitalnyδ zawiera.

 • 10 x Dettol Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Original 36 szt
 • 10 x Dettol Żel Antybakteryjny do rąk 50 ml

δMożliwe różnice w zawartości pakietu

WIĘCEJ INFORMACJI

Dettol to marka znana na świecie od ponad 80 lat. Od produktów dla domu, które obecnie oferujemy, po działania edukacyjne, które prowadzimy – nasza specjalistyczna wiedza w dziedzinie dezynfekcji i higieny na znaczenie, a marka Dettol jest obecnie uznawana za markę o wysokiej skuteczności. Dettol pomaga rodzinom na całym świecie w walce z zarazkami i bakteriami.

Dettol Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Original 36 szt. x 10

CECHY PRODUKTU:

 • Antybakteryjne i drożdżakobójcze
 • Bez wybielaczy
 • Bezpieczne do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością

OPIS PRODUKTU:
Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
Odpowiednie do: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych. Bez wybielaczy.
Zabijają 99,9% bakterii.

INFORMACJE O UŻYTKOWANIU:

 • Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę
 • Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
 • Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
 • Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
  NIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO!
 • Nie wyrzucać do toalety. Nie stosować do: powierzchni porowatych, dywanów, tapicerki, tkanin.

SKŁAD:
Substancja czynna: Alkil (C 12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,40g/100g produktu.
Składniki: substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa. www.rbeuroinfo.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Chronić przed dziećmi.
Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Może powodować podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie z oczami. Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Uwaga: opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nie wyrzucać zużytych chusteczek do kanalizacji.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Dettol Żel Antybakteryjny do rąk 50 ml x 10

CECHY PRODUKTU:

 • Usuwa 99,9% bakterii i wirusów
 • Nie wymaga mydła ani wody
 • Bez spłukiwania, nie klei się
 • Testowany dermatologicznie
 • Dostarczany w wygodnej butelce

OPIS PRODUKTU:

Prosty, szybki i sprawdzony żel antybakteryjny do rąk Dettol pomaga chronić przed 99,9% bakterii i wirusów, bez potrzeby stosowania mydła lub wody. Nieklejąca się formuła sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie higieniczne dla osób potrzebujących ochrony w domu, w biurze, w drodze, bez względu na to, gdzie jesteś.

INFORMACJE O UŻYTKOWANIU:
Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu wielkości kciuka (ok 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez 60 sekund do czasu, aż ręce staną się suche. Nie ma potrzeby użycia wody.

SKŁAD:
Substancja czynna: Etanol [zaw. 67,45g/100g]

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Przechowywać w chłodnym miejscu
Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu. Małe ilości produktu można usnąć do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody.
Wyłącznie do zewnętrznego zastosowania
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić.
Pierwsza pomoc:
Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeżeli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jaj warunki odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania), podawać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Potencjalne skutki uboczne: Oznaki/objawy spowodowane nadmierną ekspozycją: Kontakt z okiem: ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie.